Venax sp. z o.o. Venax sp. z o.o.

Venax Industry Logistic

Service You Can Rely On.

Noty prawne

Venax.net Usługi transportowe warunki przewozu.

Szanowny Kliencie, W związku z wykonywanymi dla Ciebie usługami i przewozem towarów udostępniamy przepisy, które są podstawą do przyjęcia towaru do przewozu Niższy dokument jest warunkiem usługi naszej firmy, musi być przez Ciebie ściśle przestrzegany. W przypadku niestosowania się do warunków naszych usług, są Państwo zobowiązani do rezygnacji z zamówionej usługi i/lub powiadomienia nas o tym fakcie w celu ustalenia szczegółów za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@venax.pl. 


OGÓLNY ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW


Regulamin wykonywania zleceń transportowych przez Venax Sp. z o.o.

​I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady na jakich Zleceniobiorca, zwany dalej Venax sp. z o.o.  , zobowiązuje się wykonywać zlecenia przewozowe.
2. Venax wykonuje przewóz na podstawie umowy zawartej ze Zleceniodawcą, w tym zawartej w trybie ofertowym
II. Zlecenie przewozu i przyjęcie zlecenia
1. W każdym przypadku otrzymania przez Venax oferty zawarcia umowy przewozu, przyjęcie oferty może nastąpić jedynie na podstawie wyraźnej odpowiedzi Venax, zawierającej oświadczenie o jej przyjęciu. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 682 kodeksu cywilnego.
2. Brak potwierdzenia przyjęcia oferty zawarcia umowy nie może skutkować obciążeniem Venax karami umownymi.II. Zlecenie przewozu i przyjęcie zlecenia

 

1. Każdorazowe wyraźne przyjęcie oferty przez Venax jest równoznaczne z przyjęciem oferty z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień jej treści wynikających z postanowień ogólnych warunków zlecenia stosowanych przez Venax .
2. Jeżeli w ciągu 30 minut liczonych od chwili otrzymania przez Zleceniodawcę wyraźnego potwierdzenia Venax o przyjęciu oferty, Zleceniodawca nie wyrazi sprzeciwu co do wprowadzenia zmian lub uzupełnień do treści oferty wynikających z ogólnych warunków zlecenia stosowanych przez Venax , strony zostają związane umową o treści określonej w ofercie zmienionej lub uzupełnionej postanowieniami ogólnych warunków zlecenia stosowanych przez Venax . W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Zleceniodawcę co do wprowadzenia zmian lub uzupełnień do treści oferty wynikających z ogólnych warunków zlecenia stosowanych przez Venax , umowę uważa się za niezawartą.
3. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Zleceniodawcę wyraźnego oświadczenia Venax o przyjęciu oferty.
4. Od chwili związania stron umową zgodną z treścią oferty zmienionej lub uzupełnionej ogólnymi warunkami zlecenia stosowanymi przez Venax , strony obowiązane są do należytej staranności przy wykonywaniu umowy. Od tej chwili strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem ust. IV pkt 1 niniejszych ogólnych warunków zleceń.
5. W przypadku anulowania zlecenia przez Zleceniodawcę w dniu załadunku towaru, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Venax kary umownej w kwocie równowartej 1/2 frachtu.

 

III. Wykonanie zlecenia

 

1. Venax może powierzyć osobie trzeciej wykonanie zlecenia, w szczególności gdy brak osobistego działania uzasadniony jest okolicznościami towarzyszącymi zleceniu. Venax nie ponosi odpowiedzialności za czynności osoby trzeciej, której powierzył wykonanie zlecenia będąc do tego powierzenia uprawnionym.
2. W okolicznościach uzasadniających zmianę sposobu wykonania zlecenia Venax może odstąpić od sposobu wykonania zlecenia wskazanego przez Zleceniodawcę bez uprzedniego uzyskania jego zgody.
3. Uprawnione powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej lub uprawniona zmiana sposobu wykonania zlecenia nie może powodować obciążenia Venax karami umownymi, jak również odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia, obniżenia stawki frachtowej, a także wydłużenia terminu płatności ponad termin wskazany przez Venax na fakturze VAT dotyczącej zlecenia.
4. Venax realizuje przewóz w terminach oznaczonych w zleceniu. W przypadku trudnych do usunięcia przeszkód Venax może odstąpić od terminów realizacji przewozu wskazanych w zleceniu.
5. Uchybienie przez Venax terminom przewozu oznaczonym w zleceniu zgodnie z pkt 4 nie może skutkować obciążeniem Venax karami umownymi, jak również odstąpieniem od zapłaty wynagrodzenia, obniżeniem stawki frachtowej, a także wydłużeniem terminu płatności ponad termin wskazany przez Venax na fakturze VAT dotyczącej zlecenia. Brak potwierdzenia statusu realizacji zlecenia nie może skutkować obciążeniem Venax karami umownymi, jak również odstąpieniem od zapłaty wynagrodzenia, obniżeniem stawki frachtowej, a także wydłużeniem terminu płatności ponad termin wskazany przez Venax na fakturze VAT dotyczącej zlecenia.
6. Venax sporządza dokumentację przewozową i doręcza ją Zleceniodawcy w terminie zależnym od charakteru danego zlecenia, w tym w szczególności od sposobu jego realizacji. Brak dostarczenia dokumentacji przewozowej w terminie oznaczonym w treści zlecenia lub wzorcach umownych stosowanych przez Zleceniodawcę nie może skutkować obciążeniem Venax karami umownymi, jak również odstąpieniem od zapłaty wynagrodzenia, obniżeniem stawki frachtowej, a także wydłużeniem terminu płatności ponad termin wskazany przez Venax na fakturze VAT dotyczącej zlecenia.
7. W przypadku doręczenia niekompletnej, obarczonej błędami lub nieuporządkowanej dokumentacji przewozowej Venax zastrzega sobie prawo do dokonania doręczenia uzupełniającego. Wyłączone jest obciążenie Venax karami umownymi i innymi opłatami tytułem doręczenia niekompletnej, obarczonej błędami lub nieuporządkowanej dokumentacji przewozowej, w tym wyłączone jest odstąpienie od zapłaty wynagrodzenia, obniżenie wysokości umówionej stawki frachtowej, a także wydłużenie terminu płatności ponad termin wskazany przez Venax na fakturze VAT dotyczącej zlecenia.
8. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia przewozowego płatne jest w terminie maksymalnie 45 dni, chyba, że w zleceniu Zleceniodawcy zastrzeżono krótszy dni od dnia wykonania usługi przez Venax .
9. Venax wykonuje obowiązki informacyjne związane z realizacją zlecenia przewozowego. W przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację obowiązków informacyjnych Venax może odstąpić od bieżącego informowania Zleceniodawcy o przebiegu wykonania zlecenia.
10. Zaniechanie przez Venax wykonywania obowiązku informacyjnego w warunkach określonych w pkt. 9 nie może zostać uznane za nienależyte wykonywanie umowy i nie może skutkować obciążeniem Venax karami umownymi, jak również odstąpieniem od zapłaty wynagrodzenia, obniżeniem stawki frachtowej, a także wydłużeniem terminu płatności ponad termin wskazany przez Venax na fakturze VAT dotyczącej zlecenia.
11. Realizacja zlecenia przez Venax odbywa się bez wymiany palet (Gitterbox, skrzyniopalet, europalet i innych pojemników) w miejscu załadunku i rozładunku. Inne warunki realizacji zlecenia mogą zostać ustalone wyłącznie w oparciu o wyraźną zgodę Venax .
12. Realizacja zlecenia przez Venax odbywa się bez obciążania Venax kosztami obsługi związanymi z transportem. Niniejsze ogólne warunki zlecenia wyłączają obciążenia Venax takimi kosztami z jakiegokolwiek tytułu.
13. Uchylone.
14. W przypadku, gdy Venax był gotów wykonać zlecenie, ale doznał przeszkód w jego realizacji z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, w szczególności, gdy realizacja zlecenia zostanie wyłączona wskutek braku towaru w umówionym miejscu załadunku, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Venax kary umownej w wysokości ¾ ustalonego frachtu.
15. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania zlecenia przez Venax z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy dojdzie do przekroczenia czasu wolnego postoju, o którym mowa w ust. VI pkt 1 niniejszych ogólnych warunków zlecenia, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Venax kary umownej w kwocie 50 euro za każdą rozpoczętą godzinę postoju, począwszy od pierwszej godziny ponad czas wolnego postoju.

 

IV.Odpowiedzialność Venax

 

1. Venax ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną Zleceniodawcy z winy umyślnej. Wyłączone jest ustanowienie kary umownej za szkodę powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z innej przyczyny aniżeli wina umyślna Venax.
2. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie Venax , z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłącza roszczenia Zleceniodawcy o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
3. Żadne z postanowień umowy zawartej pomiędzy Venax i Zleceniodawcą nie uchyla jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Venax wynikających z niniejszych ogólnych warunków zlecenia lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wysokość odszkodowania dochodzonego od Venax nie może przekroczyć kwoty, do której ograniczona jest jego odpowiedzialność. Granicę odpowiedzialności Venax wyznacza udowodniona wartość poniesionej szkody.

 

V. Właściwość sądu

 

1. Sądem wyłącznie właściwym dla sporów wynikających z umów zawartych w trybie określonym w niniejszych ogólnych warunkach zlecenia jest sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Venax .
2. Żadne z postanowień umowy zawartej pomiędzy Venax i Zleceniodawcą nie uchyla wyłącznej właściwości sądu, o której mowa w pkt. 1.
3. Do umów zawartych w trybie określonym w niniejszych ogólnych warunkach zlecenia nie będą miały zastosowania postanowienia wzorca umownego Zleceniodawcy dotyczące właściwości sądu.
4. Wyznaczenie sądu wyłącznie właściwego zgodnie z pkt. 1 – 3 nie dotyczy wyłącznej właściwości sądu wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Za czas wolnego postoju uznaje się pierwsze 2 godzin postoju. W przypadku realizacji dostaw terminowych (klauzula „termin fix”) za czas wolnego postoju uznaje się pierwsze 2 godziny postoju.
2. Venax nie akceptuje opcji SKONTO jako warunku realizacji zlecenia. Niniejsze ogólne warunki zlecenia wyłączają opcję SKONTO jako warunek realizacji zlecenia, za wyjątkiem, gdy Venax wyraźnie wyraził na taki warunek zgodę.
3. Venax jest zarejestrowany w systemie MiLoG oraz akceptuje i stosuje wszelkie zasady z niego wynikające.
4. Venax zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

Skontaktuj sie z nami